Polityka prywatności

Polityka przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Użytkownika Klienta lub Użytkownika Dostawcy (wprowadzanych i generowanych w procesie zakładania Konta oraz w trakcie korzystania z Platformy, w tym informacje o aktywności Użytkownika Klienta lub Użytkownika Dostawcy w ramach Platformy) jest Cashy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie al. Jana Pawła II 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000751773, NIP 5322079926 („Operator”), będąca operatorem platformy internetowej dostępnej pod adresem www.cashy.pl („Platforma”).
2. Dane osobowe podane przez Klienta, Dostawcę, Użytkowników Klienta lub Użytkowników Dostawcy (w rozumieniu „Regulaminu świadczenia usług i korzystania z platformy CASHY.PL”) w miejscach do tego przeznaczonych Operator przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz zgodnie z niniejszą polityką prywatności Operatora zamieszczoną na stronie Platformy.
3. Korzystanie z Platformy możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej polityki przetwarzania danych osobowych i Regulaminu świadczenia usług i korzystania z platformy CASHY.PL. 4. Klientowi, Dostawcy i Użytkownikom Klienta lub Użytkownikom Dostawcy ujawniane są dane osobowe Użytkowników Klienta lub Użytkowników Dostawcy w celach związanych z przeprowadzaniem Transakcji. Klient, Dostawca, Użytkownicy Klienta lub Użytkownicy Dostawcy zobowiązani są nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących Użytkowników Klienta lub Użytkowników Dostawcy (w szczególności ich danych osobowych), które są im udostępniane za pośrednictwem Platformy w związku ze świadczeniem przez Operatora Usług, chyba że uzyskali na to uprzednią zgodę od Użytkownika Klienta lub Użytkownika Dostawcy, którego takie informacje dotyczą.
5. Operator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika Klienta lub Użytkownika Dostawcy w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, w tym z wykorzystaniem operacji profilowania, za odrębną zgodą Użytkownika Klienta lub Użytkownika Dostawcy pobieraną za pośrednictwem Platformy.
6. Dane osobowe Użytkownika Klienta lub Użytkownika Dostawcy przetwarzane są w celu zawarcia oraz wykonania Transakcji, w tym świadczenia usług stanowiących przedmiot Umowy, zapewnienie obsługi Konta zakładanego na Platformie, zakładania i zarządzania Kontami zakładanymi na Platformie, monitorowania aktywności Użytkowników Klienta lub Użytkowników Dostawcy, kontaktowania się z Użytkownikami Klienta lub Użytkownikami Dostawcy (w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług za pośrednictwem Platformy, obsługą Użytkownika Klienta lub Użytkownika Dostawcy, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon), a także w celu zapewniania bezpieczeństwa świadczonych za pośrednictwem Platformy usług, realizacji praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa, a ponadto w celach związanych z prowadzeniem badań statystycznych, analitycznych, archiwizacyjnych oraz – za odrębną zgodą Użytkownika Klienta lub Użytkownika Dostawcy – badaniem jego satysfakcji z korzystania z Platformy.
7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika Klienta lub Użytkownika Dostawcy są:
a) niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonywania Umowy lub obsługi Platformy (m.in. komunikacja z Użytkownikiem Klienta lub Użytkownikiem Dostawcy w celu przesyłania mu ofert handlowych i innych podobnych komunikatów związanych z funkcjonowaniem Platformy),
b) realizacja obowiązków prawnych ciążących na Operatorze, w tym wynikających z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (m.in. rozpatrywanie reklamacji i zgłoszeń nadużyć w ramach Platformy),
c) realizacja prawnie uzasadnionych interesów Operatora lub osób trzecich (np. w celu zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa Użytkowników Klienta lub/i Użytkowników Dostawcy ),
d) zgoda Użytkownika Klienta lub Użytkownika Dostawcy.
8. Operator przetwarza następujące, zwykłe dane osobowe Użytkowników Klienta lub Użytkowników Dostawcy: imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz adres email.
9. Dane osobowe Użytkowników Klienta lub Użytkownika Dostawcy nie są przekazywane przez Operatora poza Europejski Obszar Gospodarczy.
10. Dane osobowe Użytkownika Klienta lub Użytkownika Dostawcy przechowywane są przez okres obowiązywania Umowy, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń związanych z Umową, ewentualnie przez inny czas niezbędny do realizacji celów, w których dane osobowe są przetwarzane albo do czasu zgłoszenia przez Użytkownika Klienta lub Użytkownika Dostawcy sprzeciwu w ramach realizacji przysługujących takiemu użytkownikowi uprawnień. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika Klienta lub Użytkownikowi Dostawcy przetwarzane są przez okres do wycofania takiej zgody.
11. Dane osobowe Użytkownika Klienta lub Użytkownika Dostawcy mogą być przekazywane:
a) podmiotom działającym na podstawie przepisów prawa (organom prawa – w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na Operatorze, współpracy z takimi organami w przypadkach naruszenia lub podejrzenia naruszenia prawa, itp.),
b) podmiotom świadczącym usługi na rzecz Operatora, np. w zakresie obsługi informatycznej (np. prowadzące hosting przestrzeni dyskowej), księgowej lub prawnej – w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług.
12. Korzystanie z Platformy jest dobrowolne, jednakże podanie danych osobowych w związku z założeniem Konta jest niezbędne do zawarcia, a następnie wykonania Umowy – bez podania danych osobowych przynajmniej jednego Użytkownika Klienta lub Użytkownika Dostawcy nie jest możliwe zawarcie i wykonanie tego rodzaju umowy.
13. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikowi Klienta lub Użytkownikowi Dostawcy przysługują następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Użytkownika Klienta lub Użytkownika Dostawcy,
b) prawo do sprostowania tych danych,
c) prawo do usunięcia tych danych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych,
e) prawo do przenoszenia tych danych,
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych (na zasadach opisanych w RODO i w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Operatora lub przetwarzanie danych osobowych realizowane jest w ramach profilowania),
g) prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda) – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w przepisach RODO, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
14. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności korzystania z przysługujących Użytkownikowi Klienta lub Użytkownikowi Dostawcy praw związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, można kontaktować się z Operatorem pod adresem e-mail info@cashy.pl lub pisemnie na adres siedziby Operatora z dopiskiem „RODO”.
15. Użytkownikowi Klienta lub Użytkownikowi Dostawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.
16. Klient lub Dostawca jest zobowiązany do wypełniania we własnym zakresie wszelkich obowiązków, w tym obowiązków informacyjnych, przewidzianych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym przepisach RODO, w stosunku do osób, których dane osobowe przetwarza – z wykorzystaniem Platformy – jako niezależny od Operatora administrator danych.
17. Platforma Operatora używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Użytkownika Klienta lub Użytkownika Dostawcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
18. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na Platformie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Platformy, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
19. W ramach Platformy stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) Sesyjne – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Klienta lub/i Użytkownika Dostawcy do czasu wylogowania (opuszczenia Platformy)
b) Stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Klienta lub/i Użytkownika Dostawcy przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika Klienta lub/i Użytkownika Dostawcy.
20. Wykorzystywane w ramach Platformy pliki cookies odpowiadają za:
a) bezpieczeństwo – służą ochronie przed nieuprawnionym wykorzystaniem Danych,
b) personalizację – przetrzymują informacje o wyglądzie i ustawieniach Platformy (np. wersji językowej)
c) funkcjonowanie platformy – pozwalają Użytkownikowi Klienta lub Użytkownikowi Dostawcy na korzystanie z Platformy (np. pliki cookies odpowiadające za uwierzytelnienie Użytkownika Klienta lub Użytkownika Dostawcy)
d) reklamę – pozwalają na dopasowanie treści reklamowych prezentowanych na Platformie do zainteresowań Użytkownika Klienta lub Użytkownika Dostawcy,
e) serwis – zbierają informacje o sposobie korzystania z Platformy przez Użytkownika Klienta i Użytkownika Dostawcy.
21. Użytkownik Klienta lub Użytkownik Dostawcy ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
22. Ilekroć w niniejszej polityce przetwarzania danych osobowych użyto wyrazów lub zwrotów pisanych z wielkich liter należy przez nie rozumieć pojęcia zdefiniowane w „Regulaminie świadczenia usług i korzystania z platformy CASHY.PL”
23. Wszelkie zmiany niniejszej polityki spowodowane zmianami przepisów prawa lub związane ze zmianami oferty usług dostępnych za pośrednictwem Platformy lub wynikających z rozwoju funkcjonalności Platformy będą niezwłocznie komunikowane Użytkownikom poprzez ogłoszenie w Panelu Klienta lub Panelu Dostawcy. Zmiany określone powyżej będą obowiązywać w terminie 7 (siedmiu) dni od daty poinformowania o zmianach w sposób określony powyżej. Wszelkie zmiany wchodzić będą w życie w terminie nie krótszym niż 7 (siedem) dni od momentu poinformowania o planowanych zmianach w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.

Wersja_10_20190322